ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Τα  προσωπικά δεδομένα των χρήστων-συνδρομητών προστατεύονται από την Επιχείρηση. Όλα τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης- συνδρομητής,ήτοι τα προσωπικά δεδομένα (το ονοματεπώνυμο του χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας)  που θα δηλώσει ο  συνδρομητής προκειμένου να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για Προσφορά προϊόντων-υπηρεσιών ή στην περίπτωση που επιθυμεί να λαμβάνει τα ενημερωτικά μας e-mail, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της ομαλής  λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 .Η λειτουργία της ιστοσελίδας είναι σύννομη με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-συνδρομητών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, τα οποία στοιχεία και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης του χρήστη/συνδρομητή και της Επιχείρησης. Τα τηρούμενα προσωπικά στοιχεία των χρηστών- συνδρομητών δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές  αρχές αν τούτο ζητηθεί από τις τελευταίες.

Ο χρήστης-συνδρομητής παρέχει τη συναίνεσή του και αποδέχεται την αρχειοθέτηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδεμένων του από  την Επιχείρηση, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997 προκειμένου στην παροχή των επιμέρους υπηρεσιών της ιστοσελίδας, στην  ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή σχετικά με νέες προσφορές, που αφορούν σε προϊόντα-υπηρεσίες και εν γένει στην εν γένει εξασφάλιση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας της ιστιοσελίδας.

Η Επιχείρηση  μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies ως μέσο διευκόλυνσης της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή,.Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ούτε επηρεάζουν τα φυλασσόμενα αρχεία .

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Επιχείρησης σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.  Επίσης, δύνανται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων.

.

 

 

 

  Παρακαλώ περιμένετε